Agora S.A. - Polish media company
CLOSE
Tool-1

Breaking news


Summary of Agora Group's ESG activities in 2023

RESPONSIBLE BUSINESS, AGORA, NAJNOWSZA AKTUALNOść (TOOLBAR)

Summary of Agora Group's ESG activities in 2023

więcej
Tool-3
0

Info box

(
0
)
Notowania

Quotations

Spółka

AGO

Kurs akcji [PLN]

10,90 zł

Zmiana[PLN]

1,11%

Download

Tool-7

Company data

AGORA S.A.
Czerska 8/10 Street
00-732 Warszawa

AGO 1,11%
mWIG40 -1,96%
WIG-MEDIA -1,54%

Regon: 11559486
Numer KRS: 59944
NIP: 526-030-56-44

Tool-4

November 17, 2023 / 07:24

WYNIKI FINANSOWE GRUPY AGORA W 3. KWARTALE 2023 R.

W trzecim kwartale 2023 r. Grupa Agora odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 36% do poziomu 363,5 mln zł. Wyraźnie większe wpływy reklamowe wykazała większość segmentów, w tym Radio, Reklama Zewnętrzna, oraz Film i Książka. Spółka po raz kolejny poprawiła swoje wyniki operacyjne. Zysk na poziomie EBITDA powiększył się o 46,9% do wartości ponad 59 mln zł, zaś wynik operacyjny EBIT wzrósł do 14,6 mln zł. Przychody cyfrowe i internetowe osiągnęły rekordową wartość dla trzecich kwartałów, a wpływy z działalności kinowej były wyższe niż przed pandemią.

– Rynek reklamy w trzecim kwartale był wyraźnie ożywiony i rósł szybciej niż zakładaliśmy. Segmenty biznesowe Grupy Agora umiejętnie wykorzystały dobrą koniunkturę i – co cieszy nas szczególnie – w większości wykazały dynamikę przychodów powyżej średniej rynkowej. Według naszych prognoz korzystna sytuacja powinna się utrzymać w kolejnych kwartałach – mówi Bartosz Hojka, prezes Grupy Agora. 

W trzecim kwartale 2023 r. całkowite przychody osiągnięte przez Grupę Agora to 363,5 mln zł, co oznacza 36% wzrostu w stosunku do wyników odnotowanych przed rokiem. To w dużej mierze skutek konsolidacji z Eurozetem, dzięki której zyskał na znaczeniu segment Radio, osiągając jednocześnie największy wzrost przychodów spośród wszystkich segmentów operacyjnych Agory. Drugim obszarem pod względem wzrostu wartości wpływów był segment Film i Książka, na co wpływ miała przede wszystkim działalność kinowa.

O niemal 40% w stosunku do okresu lipiec-wrzesień 2022 r. wzrosły przychody ze sprzedaży usług reklamowych w Grupie Agora, a osiągnęły one wysokość 167,7 mln zł. Najbardziej przyczyniły się do tego wyższe o ponad 229% wpływy z reklamy radiowej, które wyniosły 66,8 mln zł. Oprócz konsolidacji wyników z Eurozetem jest to efekt funkcjonowania na rynku wspólnej oferty sprzedażowej, opartej na dziewięciu markach radiowych. Przychody reklamowe były wyższe również w segmencie Reklama Zewnętrzna i w działalności kinowej, gdzie rok do roku nastąpił wzrost odpowiednio o 17,2% i o 10,1%. W pozostałych segmentach, czyli w Internecie, oraz w Prasie Cyfrowej i Drukowanej wpływy ze sprzedaży usług reklamowych były niższe niż rok temu.

Zgodnie z szacunkami Agory, rynek reklamy w Polsce wzrósł w 3. kwartale 2023 r. o ponad 7,0% r/r. Reklamodawcy wydali w tym czasie na promowanie swoich produktów i usług 2,66 mld zł1. Wartość ta była wyższa również w porównaniu z analogicznymi okresami 2019, 2020, 2021 i 2022 r. Biorąc pod uwagę tempo wzrostu całego krajowego rynku reklamowego i jego poszczególnych segmentów, zarząd Agory oczekuje, że dynamika wydatków na reklamę w Polsce w 2023 r. będzie na poziomie nieznacznie powyżej prognozowanego przedziału 4-6%.

Przychody ze sprzedaży biletów do kin sieci Helios w trzecim kwartale 2023 r. wzrosły o 49,5% do 71,6 mln zł. Z kolei wpływy ze sprzedaży barowej w kinach były większe o ponad 46,2% i wyniosły 39,9 mln zł. Na wzrosty w tym obszarze w dużej mierze wpłynęła wyjątkowo wysoka frekwencja, którą kina osiągnęły dzięki tzw. efektowi „Barbenheimer”.

Wartość przychodów ze sprzedaży wydawnictw w trzecim kwartale 2023 r. to  33,1 mln zł, co stanowi wzrost o 3,1%. To skutek wyższych wpływów w Wydawnictwie Agora oraz w segmencie Prasa Cyfrowa i Drukowana. Warto zauważyć, że w raportowanym okresie – podobnie jak w poprzednich kwartałach – utrzymuje się tendencja spadkowa w przychodach ze sprzedaży papierowego wydania „Gazety Wyborczej”, a systematycznie rosną wpływy z prenumeraty cyfrowej.

Grupa Agora odnotowała też wzrost przychodów z działalności gastronomicznej oraz przychodów z pozostałej sprzedaży, które wyniosły 35,4 mln zł, co stanowi wzrost o 39,4% r/r. .

Koszty operacyjne netto Grupy Agora w trzecim kwartale 2023 r. wzrosły o 30,6% do 348,9 mln zł. Były one wyższe niż rok temu w segmentach Radio, Film i Książka, oraz Reklama Zewnętrzna, niższe zaś w segmentach Prasa Cyfrowa i Drukowana, oraz Internet. Istotny wpływ na poziom kosztów Grupy, poza ogólnymi warunkami rynkowymi – głównie wysoką inflacją – miała konsolidacja z Eurozetem2.

Największą pozycję wśród wydatków Grupy Agora w okresie lipiec-wrzesień 2023 r. stanowiły koszty usług obcych, które wyniosły 125,1 mln zł i były wyższe o 31,4% w porównaniu z analogicznym okresem 2022 r. Oprócz efektu konsolidacji z Eurozetem na tę kategorię miały wpływ – w przypadku segmentu Reklamy Zewnętrznej – koszty rozwijania i utrzymywania infrastruktury nośników reklamowych, wśród których coraz częściej pojawiają się rozwiązania przyjazne dla środowiska, np. EKO wiaty na liniach tramwajowych w dużych miastach, a także wyższe koszty zakupu kopii filmowych, co miało wpływ na segment Film i Książka. Niższe natomiast były koszty usług obcych w segmentach Internet, oraz Prasa Cyfrowa i Drukowana.

Istotna zmiana nastąpiła również w wynagrodzeniach i świadczeniach na rzecz pracowników, które stanowiły 106,3 mln zł i były wyższe od tych odnotowanych rok temu o 18,8%. Wzrost dotyczył niemal wszystkich segmentów Grupy i jej pionów wspomagających, a wyjątek stanowi Prasa Cyfrowa i Drukowana, gdzie wciąż widać efekt restrukturyzacji przeprowadzonej w ostatnim kwartale 2022 r. Największy wpływ na wzrost tej pozycji kosztowej miał segment Radio, co jest efektem konsolidacji wyników z Eurozetem.

Z kolei największą dynamiką wykazała się kategoria koszty reprezentacji i reklamy, gdzie nastąpił wzrost o 44,4%, do wartości 19,2 mln zł. Wpłynęły na to m.in. w segmencie Radio – konsolidacja z Eurozetem oraz w segmencie Internet – działania reklamowe prowadzone przez Gazeta.pl.

Podsumowując, w trzecim kwartale 2023 r. Grupa Agora osiągnęła zysk na poziomie EBITDA w wysokości 59,2 mln zł oraz zysk na poziomie EBIT w wysokości 14,6 mln zł, co oznacza istotną poprawę obydwu wskaźników w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Z kolei na poziomie wyniku netto Grupa zmniejszyła stratę o 46,5% w stosunku do trzeciego kwartału 2022 r. – z 24,5 mln do 13,1 mln zł2.

W trzecim kwartale Grupa Eurozet, do której należy połączone portfolio radiowe Grupy Agora (w tym m.in. Radio ZET, Radio TOK FM, Radio Złote Przeboje, Antyradio), była liderem w udziale słuchalności w ośrodkach miejskich 100 tys.+. Największą przewagę nad konkurencją Grupa ma w największych miastach (500 tys.+), gdzie czołowe miejsca w wynikach słuchalności zajmuje Radio TOK FM.

Z kolei spółka AMS w trzecim kwartale rozwijała projekty prośrodowiskowe, m.in. budując w polskich miastach kolejne EKO wiaty. Są to rozwiązania w duchu nature-based solutions, które poprawiają mikroklimat w mieście, redukują CO2 i są przyjazne dla owadów i ptaków. W sumie firma posiada już 150 EKO wiat, m.in. w Krakowie, Katowicach i w Warszawie. W październiku 2023 r. AMS jako pierwszy w polskiej branży OOH ogłosił swoją strategię środowiskową.

 

 

Źródło danych: skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Agora wg MSSF za 3. kw. 2023 r.

Przypisy:

1 Rynek reklamy - szacunki Agory (prasa na podstawie Kantar Media oraz monitoringu Agory, radio na podstawie Kantar Media), IGRZ (reklama zewnętrzna), Publicis Media (TV, kino, internet).

2 W ujęciu bez uwzględniania wpływu standardu MSSF 16 Grupa Agora odnotowała w 3. kwartale 2023 r. zysk na poziomie EBITDA w wysokości 32,1 mln zł. W tym samym ujęciu zysk na poziomie EBIT wyniósł 7,9 mln zł.

Go back

NEWSLETTER

Every day something new happens to us.
We will be happy to tell you about it.

Choose :

Providing an e-mail address means you agree to receive a newsletter containing information about Agora S.A. and companies from the Agora capital group in the selected area. The administrator of your personal data is Agora S.A with its registered seat in Warsaw (00-732), 8/10 Czerska street. Your personal data will be processed in order to deliver the ordered newsletter, as well as for statistical and analytical purposes of the administrator. The consent may be withdrawn at any time by contacting iod@agora.pl, however its withdrawal does not affect the legality of the processing carried out prior to the withdrawal. By withdrawing the consent to receive the newsletter, you resign from receiving all corporate newsletters regarding the activities of Agora SA and companies from the Agora capital group. For more information on the processing of personal data, in particular your rights, see the Agora.pl privacy policy and our transparency policy.