Agora S.A. - Polska spółka medialna
ZAMKNIęCIE
Tool-1

Z ostatniej chwili


WYNIKI FINANSOWE GRUPY AGORA  W 1. KWARTALE 2024 R.

AGORA, STRONA GłóWNA, NAJNOWSZA AKTUALNOść (TOOLBAR)

WYNIKI FINANSOWE GRUPY AGORA W 1. KWARTALE 2024 R.

więcej
Tool-3
0

Schowek

(
0
)
Notowania

Notowania

Spółka

AGO

Kurs akcji [PLN]

11,76 zł

Zmiana[PLN]

1,2%

Do pobrania

Tool-7

Dane spółki

AGORA S.A.
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa

AGO 1,2%
mWIG40 -0,34%
WIG-MEDIA -0,26%

Regon: 11559486
Numer KRS: 59944
NIP: 526-030-56-44

Tool-4

26 maja 2023 / 07:24

Wyniki finansowe Grupy Agora w 1. kwartale 2023 r.

Wyniki finansowe Grupy Agora w 1. kwartale 2023 r.

W 1. kwartale 2023 r. Grupa Agora odnotowała wzrost przychodów niemal we wszystkich swoich biznesach. Zdecydowały o tym zwłaszcza rosnące wpływy reklamowe i z działalności kin Helios, a także konsolidacja z grupą Eurozet prowadzona od marca br. Mimo zwiększenia kosztów, wynikającego również z konsolidacji i z uwarunkowań gospodarczych, Grupa zauważalnie poprawiła swoje rezultaty operacyjne, dwukrotnie zwiększając zysk na poziomie EBITDA, a jednocześnie osiągnęła zysk netto w wysokości prawie 35 mln zł. Dodatkowo, rekordową dla 1. kwartałów wartość miały przychody cyfrowe i internetowe Grupy Agora, co potwierdza konsekwentny rozwój jej projektów właśnie w tym obszarze.

Początek 2023 był bardzo dobry dla Agory. Istotnie zwiększyliśmy przychody, wykorzystując niezłą koniunkturę na rynku reklamy i frekwencji kinowej. Wyniki 1. kwartału br. sygnalizują też, jak duże znaczenie miało dołączenie Eurozetu do Grupy Agora, choć nie widać jeszcze pełnych efektów tej inwestycji. Zobaczymy je w kolejnych miesiącach. Większym, silniejszym zespołem pracujemy nad realizacją ogłoszonych kilka tygodni temu planów rozwoju Agory i z rosnącym optymizmem oceniamy nasze szanse na dalszy wzrost skali Grupy i awans na podium największych firm medialnych w Polsce – mówi Bartosz Hojka, prezes zarządu Agory.

W 1. kwartale 2023 r. całkowite przychody Grupy Agora wyniosły 295,8 mln zł, rosnąc o niemal 17% w stosunku do tych odnotowanych przed rokiem. To głównie efekt powrotu kin do pełnej skali działalności, a także konsolidacji z grupą Eurozet prowadzonej od 1 marca br. Grupa Agora zanotowała wzrost przychodów prawie we wszystkich kategoriach, zwłaszcza wpływów z działalności kinowej i reklamy. Co ważne, do poziomu rekordowego dla 1. kwartałów – 93,8 mln zł – zwiększyła się wartość przychodów cyfrowych i internetowych Grupy. W ciągu ostatnich 4 lat wpływy te rosły średniorocznie o niemal 12%.

Przychody ze sprzedaży usług reklamowych Grupy Agora zwiększyły się o prawie 19% r/r do 124,3 mln zł. Najbardziej przyczynił się do tego wzrost wpływów z reklamy radiowej w segmencie Radio, po dołączeniu grupy Eurozet sięgający ponad 88%. Przychody z tej kategorii były wyższe też w Reklamie Zewnętrznej i w kinach. W pierwszym przypadku zwiększenie przychodów reklamowych nastąpiło głównie dzięki wydatkom na kampanie realizowane na nośnikach typu citylight, digital, billboard18 oraz city transport, natomiast w drugim wynikało z pełnego przeniesienia tego obszaru działalności z segmentu Radio do segmentu Film i Książka – od stycznia br. spółka Helios Media przejęła bowiem reklamową obsługę agencyjną sieci kin Helios. W pozostałych biznesach wpływy ze sprzedaży usług reklamowych były niższe. Warto jednak odnotować, że w Internecie zdecydowało o tym zmniejszenie wpływów z reklam w spółce Yieldbird, przy wyższych wpływach reklamowych Gazeta.pl.

Zgodnie z szacunkami Agory rynek reklamy w Polsce wzrósł w 1. kwartale 2023 r. o ponad 5,5% r/r. Reklamodawcy wydali w tym czasie na promowanie swoich produktów i usług 2,53 mld zł1. Wartość ta była wyższa również w porównaniu z analogicznymi okresami 2019, 2020 i 2021 r. Mimo tego spółka nie zdecydowała się zmienić swoich oczekiwań odnośnie tempa wzrostu całego krajowego rynku reklamowego i jego poszczególnych segmentów – zarząd Agory oczekuje, że dynamika wydatków na reklamę w Polsce w 2023 r. będzie na poziomie około 2-4%.

Przychody ze sprzedaży biletów do kin sieci Helios wzrosły o przeszło 31% do 62,0 mln zł, a przychody ze sprzedaży barowej w kinach o ponad 51% do 33,9 mln zł. W 1. kwartale 2023 r. w kinach Helios sprzedano 2,9 mln biletów – o 16% więcej niż przed rokiem. Na całym polskim rynku liczba sprzedanych biletów w omawianym okresie wyniosła blisko 12,8 mln, co oznacza wzrost o ponad 23% r/r2.

Wartość wpływów ze sprzedaży wydawnictw wyniosła 33,5 mln zł, nieznacznie rosnąc w porównaniu z 1. kwartałem 2022 r. Rzutowały na to wyższe przychody Wydawnictwa Agora, przy podobnym poziomie wpływów segmentu Prasa Cyfrowa i Drukowana co przed rokiem. Zmieniła się jednak struktura przychodów działalności prasowej Grupy – rosły te z prenumeraty cyfrowej Gazety Wyborczej, a spadały wpływy z jej papierowego wydania. Udział przychodów cyfrowych w całkowitych wpływach ze sprzedaży Wyborczej wyniósł 44,2%, zaś udział sprzedaży wszystkich cyfrowych wydawnictw Grupy Agora stanowił 40,3%. Warto jeszcze dodać, że liczba aktywnych płatnych prenumerat cyfrowych Wyborczej na koniec marca 2023 r. wyniosła 300 tys. Z kolei liczba sprzedanych subskrypcji Premium TOK FM wzrosła do ponad 33 tys.

Grupa Agora odnotowała też wzrost przychodów z działalności gastronomicznej w związku ze zwiększeniem wpływów z działalności spółki Step Inside poszerzającej sieć swoich lokali, a także z pozostałej sprzedaży, m.in. dzięki wyższym wpływom ze sprzedaży usług poligraficznych oraz pozostałej sprzedaży towarów i materiałów. Jedyną spadkową kategorią przychodów Grupy były przychody z działalności filmowej – ich niższy poziom wynikał z wysokiej bazy, którą zapewniły duża popularność produkcji wprowadzonych do kin w poprzednim roku oraz wpływy z tytułu produkcji dla platformy streamingowej.

Koszty operacyjne netto Grupy Agora w 1. kwartale 2023 r. wzrosły o ponad 9% do 300,8 mln zł. Były one wyższe we wszystkich biznesach poza Internetem. Istotny wpływ na poziom kosztów Grupy, poza ogólnymi warunkami rynkowymi – w tym podwyżkami cen i inflacją, miała konsolidacja z grupą Eurozet prowadzona od 1 marca 2023 r.3.

Już tradycyjnie, największą pozycję wśród wydatków Grupy stanowiły nakłady na usługi obce, zaś najwyższa dynamika wzrostu wystąpiła w pozycji kosztów zużycia materiałów i energii oraz wartości sprzedanych towarów i materiałów. Nakłady na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników zwiększyły się niemal we wszystkich segmentach operacyjnych Grupy i jej pionach wspomagających. Wyjątkiem były tu segmenty Prasa Cyfrowa i Drukowana oraz Film i Książka, w których w 4. kwartale 2022 r. nastąpiły procesy restrukturyzacyjne. Zatrudnienie etatowe w Grupie Agora na koniec marca 2023 r. wyniosło 2 579 etatów i było wyższe o 223 etaty w porównaniu z marcem ub.r. – wzrost ten wynikał głównie z uwzględnienia w danych Grupy Agora liczby zatrudnionych w grupie Eurozet (359 etatów). Jedyny spadek w obszarze kosztów Grupa odnotowała w wydatkach na reprezentację i reklamę.

Ostatecznie w 1. kwartale 2023 r. Grupa Agora istotnie poprawiła swoje rezultaty, osiągając zysk na poziomie EBITDA w wysokości 35,7 mln zł, czyli dwukrotnie większy niż przed rokiem, oraz zmniejszając stratę na poziomie EBIT do 5,0 mln zł. Dodatkowo, Grupa wypracowała zysk netto na poziomie 34,7 mln zł, natomiast zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 32,6 mln zł. Pozytywny wpływ na wartość zysku netto miała wycena udziałów Eurozetu na dzień przejęcia kontroli nad tą grupą w wysokości 47,9 mln zł4.

Oprócz poprawy wyników 1. kwartał 2023 r. przyniósł też dwa ważne dla Agory wydarzenia. Były nimi zgoda Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na wydzielenie spółek z Agory S.A. oraz przejęcie Eurozetu, czyli realizacja kolejnego etapu największej inwestycji w media w historii Grupy. Dzięki tej transakcji Grupa Agora zajmuje pozycję 4. grupy medialnej w Polsce, po największych stacjach telewizyjnych.

Wydarzenia z początku br. stanowią fundament dla rozwojowych działań całej organizacji, które realizowane będą zgodnie ze strategicznymi kierunkami ogłoszonymi pod koniec kwietnia br. przez Zarząd Agory. Bazują one na silnych stronach Grupy, jakimi są przede wszystkim wysoka jakość oferowanych treści i usług, atrakcyjna grupa odbiorców oraz bardzo szeroki zasięg mediów, a także przewagi związane z dotychczasowym rozwojem rozwiązań cyfrowych i subskrypcyjnych.

Strategicznymi kierunkami rozwojowymi dla Grupy Agora na lata 2023-2026 są: rozwój mediowych biznesów i ich zasięgu wśród odbiorców w Polsce; różnorodność i autonomia biznesów oraz otwarcie na zewnętrznych inwestorów; nowy zarządczy model operacyjny, pozwalający na standaryzację procesów back-office’owych z uwzględnieniem samodzielności biznesów; zwiększanie wartości dla akcjonariuszy oraz podniesienie efektywności finansowej całej organizacji, a także osiągnięcie wyniku na poziomie EBITDA powyżej 200 mln zł. W efekcie w 2026 r. Grupa Agora chce być w TOP3 największych polskich firm medialnych, docierając do kilkudziesięciu milionów osób z ważnymi, atrakcyjnymi treściami i zapewniając klientom najefektywniejszą ofertę reklamową.

Myśląc o realizacji zakładanych planów, zarząd spółki stawia jednocześnie na rozwój całej Grupy Agora prowadzony w zrównoważony, społecznie odpowiedzialny sposób. W tym celu powstaje Strategia ESG Grupy Agora na lata 2023-2027, której szczegóły zostaną przedstawione w najbliższych dniach.

 

Źródło danych: skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Agora wg MSSF za 1. kw. 2023 r.

Przypisy:

1 Rynek reklamy - szacunki Agory (prasa na podstawie Kantar Media oraz monitoringu Agory, radio na podstawie Kantar Media), IGRZ (reklama zewnętrzna), Publicis Media (TV, kino, internet).

2 Frekwencja w kinach - dane szacunkowe Helios S.A., sporządzane w oparciu o dane Boxoffice.pl (kinowy) na podstawie danych przekazywanych od dystrybutorów kopii filmowych oraz w oparciu o wyniki filmów dystrybutora UIP uzyskanych w sieciach multipleksów.

3 W pierwszym kwartale 2023 r. nie wystąpiły żadne zdarzenia o charakterze jednorazowym. Natomiast w tym samym okresie ubiegłego roku w segmencie Film i Książka dokonano odpisu aktualizującego wartość aktywów na kwotę 0,6 mln zł.

4 W ujęciu bez uwzględniania wpływu standardu MSSF 16 Grupa Agora odnotowała w 1. kwartale 2023 r. zysk na poziomie EBITDA w wysokości 10,5 mln zł. W tym samym ujęciu strata na poziomie EBIT wyniosła 11,3 mln zł.

Powrót

NEWSLETTER

Każdego dnia dzieje się u nas coś nowego.
Chętnie o tym opowiemy.

Wybierz :

Podanie adresu e-mail oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje na temat działalności Agory S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Agora w interesującym Panią/Pana obszarze. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie (00-732), ul. Czerska 8/10. Będą one przetwarzane w celu dostarczania zamówionego newslettera, a także w celach statystycznych i analitycznych administratora. Zgodę można wycofać w każdym czasie poprzez kontakt z iod@agora.pl, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Wycofując zgodę na otrzymywanie newslettera, rezygnuje Pani/Pan z otrzymywania wszystkich newsletterów korporacyjnych dotyczących działalności Agory S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Agora. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w szczególności praw przysługujących osobom, których dane przetwarzamy, znajduje się w Polityce prywatności serwisu Agora.pl oraz w naszej Polityce transparentności.