Agora S.A. - Polska spółka medialna
ZAMKNIęCIE
Tool-1

Z ostatniej chwili


WYNIKI FINANSOWE GRUPY AGORA  W 1. KWARTALE 2024 R.

AGORA, STRONA GłóWNA, NAJNOWSZA AKTUALNOść (TOOLBAR)

WYNIKI FINANSOWE GRUPY AGORA W 1. KWARTALE 2024 R.

więcej
Tool-3
0

Schowek

(
0
)
Notowania

Notowania

Spółka

AGO

Kurs akcji [PLN]

11,76 zł

Zmiana[PLN]

1,2%

Do pobrania

Tool-7

Dane spółki

AGORA S.A.
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa

AGO 1,2%
mWIG40 -0,34%
WIG-MEDIA -0,26%

Regon: 11559486
Numer KRS: 59944
NIP: 526-030-56-44

Tool-4

Agora docenia znaczenie zasad ładu korporacyjnego oraz ich rolę w umacnianiu transparentności spółek giełdowych w kontaktach z interesariuszami firmy. Dlatego też dokłada wszelkich starań, aby zasady te były stosowane w codziennym funkcjonowaniu Agory.

Spółka dba o właściwą komunikację z inwestorami i akcjonariuszami oraz prowadzi przejrzystą politykę informacyjną. Stosuje również dobre praktyki spółek giełdowych - począwszy od wejścia w życie pierwszej edycji Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW w 2002.

Władze spółki

Rada Nadzorcza

Walne Zgromadzenie

Schemat Organizacji

1
2

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

4
3

rada
nadzorcza

5
6

Zarząd

1

Wybiera członków RN. Udziela absolutorium członkom RN z wykonanych przez nich obowiązków.

2

Poddana co roku ocenie WZA. Upoważniona do zwołania WZA.

3

Poddany co roku ocenie. Upoważniony do zwołania WZ.

4

Udziela zarządowi absolutorium. Dokonuje wyboru członków zarządu

5

Przedstawia szczegółowy raport na temat sytuacji Spółki i Grupy co kwartał RN.

6

Nadzoruje działalność zarządu. 

POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI

POLITYKA DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH I SPONSORINGOWYCH

UDZIAŁ KOBIET I MĘŻCZYZN WE WŁADZACH SPÓŁKI

POLITYKA WYNAGRADZANIA KLUCZOWYCH MENADŻERÓW GRUPY AGORA

Dobre Praktyki na GPW

Filtruj:

Sprawozdania

Filtruj:

Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi

Agora S.A., w wykonaniu obowiązków wynikających z rozdziału 4b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zamieszcza informacje o istotnych transakcjach z podmiotami powiązanymi oraz istotnych transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi Agory S.A. a ich spółkami zależnymi.

Firma / podmiot powiązany

Step Inside sp. z o.o.

Charakter powiązań

Transakcja dotyczy transakcji pomiędzy Helios S.A. („Helios”) a Step Inside sp. z o.o. („Step Inside”), tj. transakcji pomiędzy podmiotem powiązanym Agory S.A. („Agora”) a podmiotem zależnym podmiotu powiązanego.

Helios jest podmiotem powiązanym Agory, w którym Agora posiada 91,44% akcji w kapitale zakładowym. Step Inside jest spółką zależną od Helios, w której 90,00% udziałów w kapitale zakładowym posiada Helios.

Step Inside jest spółką działającą w obszarze gastronomii typu fast casual, jej celem jest otwieranie, prowadzenie oraz rozwijanie punktów gastronomicznych pod marką handlową Pasibus.

Data transakcji

Wartość istotnej transakcji

1.000.000,00 zł (milion złotych)

Pozostałe informacje

Mając na uwadze zaangażowanie kapitałowe Helios w Step Inside oraz realizację interesu akcjonariuszy Helios, przejawiającym się w realizacji długoterminowej polityki rozwoju działalności gastronomicznej, prowadzonej poprzez spółkę Step Inside, niniejsza transakcja jest uzasadniona także interesem akcjonariuszy Agory.  Przedmiotem transakcji jest pożyczka, oprocentowana stawką WIBOR 1M + 3 %, której warunki odpowiadają warunkom rynkowym, są dostosowane do sytuacji finansowej Step Inside oraz zabezpieczają w prawidłowy sposób słuszny interes stron. Pożyczka udzielona została na czas określony, do 30 listopada 2022 roku. Aktywne zaangażowanie udziałowca Step Inside (spółki Helios) uzasadnione jest oczekiwanym długoterminowym zwrotem z inwestycji, a także bieżącymi zyskami kapitałowymi, wynikającymi z rynkowego oprocentowania pożyczki.

Firma / podmiot powiązany

Foodio Concepts sp. z o.o.

Charakter powiązań

Transakcja dotyczy transakcji pomiędzy Helios S.A. („Helios”) a Foodio Concepts sp. z o.o. („Foodio Concepts”), tj. transakcji pomiędzy podmiotem powiązanym Agory S.A. („Agora”) a podmiotem zależnym podmiotu powiązanego.

Helios jest podmiotem powiązanym Agory, w którym Agora posiada 91,44% akcji w kapitale zakładowym. Foodio Concepts jest spółką zależną od Helios, w której 90,00% udziałów w kapitale zakładowym posiada Helios.

Foodio Concepts jest spółką działającą w obszarze gastronomii typu fast casual, która od podstaw stworzyła dwie własne marki: „Papa Diego” oraz „Van Dog”. Helios od początku działalności spółki zaangażowany jest kapitałowo w rozwój działalności operacyjnej Foodio Concepts.

Data transakcji

Wartość istotnej transakcji

500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych)

Pozostałe informacje

Transakcja uzasadniona jest interesem akcjonariuszy Helios, przejawiającym się w realizacji długoterminowej polityki rozwoju działalności gastronomicznej, prowadzonej poprzez spółkę Foodio Concepts.  Przedmiotem transakcji jest pożyczka, oprocentowana stawką WIBOR 1M + 2,6 %, której warunki odpowiadają sytuacji finansowej Foodio Concepts oraz zabezpieczają w prawidłowy sposób słuszny interes stron. Pożyczka udzielona została na czas określony, do 31 grudnia 2020 roku. Transakcja wspiera działalność operacyjną Foodio Concepts, umożliwiając zakładanie nowych lokali gastronomicznych oraz rozwój już istniejących restauracji. Aktywne zaangażowanie spółki Helios (udziałowca Foodio Concepts) uzasadnione jest oczekiwanym długoterminowym zwrotem z inwestycji, a także bieżącymi zyskami kapitałowymi, wynikającymi z rynkowego oprocentowania pożyczki.

Firma / podmiot powiązany

Foodio Concepts sp. z o.o.

Charakter powiązań

Transakcja dotyczy transakcji pomiędzy Helios S.A. („Helios”) a Foodio Concepts sp. z o.o. („Foodio Concepts”), tj. transakcji pomiędzy podmiotem powiązanym Agory S.A. („Agora”) a podmiotem zależnym podmiotu powiązanego.

Helios jest podmiotem powiązanym Agory, w którym Agora posiada 91,44% akcji w kapitale zakładowym. Foodio Concepts jest spółką zależną od Helios, w której 90,00% udziałów w kapitale zakładowym posiada Helios.

Foodio Concepts jest spółką działającą w obszarze gastronomii typu fast casual, która od podstaw stworzyła dwie własne marki: „Papa Diego” oraz „Van Dog”. Helios od początku działalności spółki zaangażowany jest kapitałowo w rozwój działalności operacyjnej Foodio Concepts.

Data transakcji

Wartość istotnej transakcji

1.000.000,00 zł (jeden milion złotych)

Pozostałe informacje

Transakcja uzasadniona jest interesem akcjonariuszy Helios, przejawiającym się w realizacji długoterminowej polityki rozwoju działalności gastronomicznej, prowadzonej poprzez spółkę Foodio Concepts.  Przedmiotem transakcji jest pożyczka, oprocentowana stawką WIBOR 1M + 2,6 %, której warunki odpowiadają sytuacji finansowej Foodio Concepts oraz zabezpieczają w prawidłowy sposób słuszny interes stron. Pożyczka udzielona została na czas określony, do 31 grudnia 2020 roku. Transakcja wspiera działalność operacyjną Foodio Concepts, umożliwiając zakładanie nowych lokali gastronomicznych oraz rozwój już istniejących restauracji. Aktywne zaangażowanie spółki Helios (udziałowca Foodio Concepts) uzasadnione jest oczekiwanym długoterminowym zwrotem z inwestycji, a także bieżącymi zyskami kapitałowymi, wynikającymi z rynkowego oprocentowania pożyczki.

Firma / podmiot powiązany

Foodio Concepts sp. z o.o.

Charakter powiązań

Transakcja dotyczy transakcji pomiędzy Helios S.A. („Helios”) a Foodio Concepts sp. z o.o. („Foodio Concepts”), tj. transakcji pomiędzy podmiotem powiązanym Agory S.A. („Agora”) a podmiotem zależnym podmiotu powiązanego.

Helios jest podmiotem powiązanym Agory, w którym Agora posiada 91,44% akcji w kapitale zakładowym. Foodio Concepts jest spółką zależną od Helios, w której 90,00% udziałów w kapitale zakładowym posiada Helios.

Foodio Concepts jest spółką działającą w obszarze gastronomii typu fast casual, która od podstaw stworzyła dwie własne marki: „Papa Diego” oraz „Van Dog”. Helios od początku działalności spółki zaangażowany jest kapitałowo w rozwój działalności operacyjnej Foodio Concepts.

Data transakcji

Wartość istotnej transakcji

300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych)

Pozostałe informacje

Transakcja uzasadniona jest interesem akcjonariuszy Helios, przejawiającym się w realizacji długoterminowej polityki rozwoju działalności gastronomicznej, prowadzonej poprzez spółkę Foodio Concepts.  Przedmiotem transakcji jest pożyczka, oprocentowana stawką WIBOR 1M + 2,6 %, której warunki odpowiadają sytuacji finansowej Foodio Concepts oraz zabezpieczają w prawidłowy sposób słuszny interes stron. Pożyczka udzielona została na czas określony, do 31 grudnia 2020 roku. Transakcja wspiera działalność operacyjną Foodio Concepts, umożliwiając zakładanie nowych lokali gastronomicznych oraz rozwój już istniejących restauracji. Aktywne zaangażowanie spółki Helios (udziałowca Foodio Concepts) uzasadnione jest oczekiwanym długoterminowym zwrotem z inwestycji, a także bieżącymi zyskami kapitałowymi, wynikającymi z rynkowego oprocentowania pożyczki.

Firma / podmiot powiązany

Helios Media sp. z o.o.

Charakter powiązań

Transakcja dotyczy transakcji pomiędzy Doradztwo Mediowe sp. z o.o. („Doradztwo Mediowe”) a Helios Media sp. z o.o. („Helios Media”), tj. transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi Agory S.A. („Agora”). Doradztwo Mediowe jest podmiotem powiązanym Agory, w którym posiada pośrednio (przez Grupę Radiową Agory sp. z o.o.) 100% udziałów. Helios Media jest spółką zależną od Helios S.A. („Helios”), w której Helios posiada 100% udziałów. Agora jest większościowym akcjonariuszem Helios i posiada 91,44% akcji.

Data transakcji

Wartość istotnej transakcji

3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych)

Pozostałe informacje

Celem transakcji jest przeprowadzenie reorganizacji działalności reklamowej w Grupie Kapitałowej Agora i przeniesienie działalności reklamowej związanej z pośrednictwem w sprzedaży czasu i przestrzeni reklamowej w kinach do spółki zależnej od Helios. Dotychczas działalność ta była prowadzona przez Doradztwo Mediowe i Helios.

Reorganizacja ma na celu zwiększenie efektywności spółek z Grupy Kapitałowej Agora zajmujących się działalnością reklamową poprzez zawężenie ich specjalizacji, co realizuje interes Agory oraz jej akcjonariuszy.

Doradztwo Mediowe za przeniesienie do Helios Media kinowej działalności brokerskiej otrzymało od Helios Media wynagrodzenie restrukturyzacyjne w wysokości 3 mln PLN. Wartość tego wynagrodzenia, jako godziwą wartość rynkową, ustalono przy współpracy z doradcami zewnętrznymi, przy uwzględnieniu takich aspektów jak: unikalność kontaktów handlowych, okres obowiązywania kontraktów handlowych, unikatowość, doświadczenie i zastępowalność zespołu sprzedażowego Doradztwa Mediowego przenoszonego do Helios Media, dochodowość Doradztwa Mediowego realizowaną dotychczas na działalności brokerskiej w zakresie reklamy kinowej i jej potencjał na przyszłość.

Plany motywacyjne oparte na akcjach spółki

Plany motywacyjne dla pracowników Grupy Spółki oparte na akcjach Agory

Plan motywacyjny oparty na akcjach Agory istniał od 1998 r. do 2010 r. Na początku polegał on na nagradzaniu pracowników Agory akcjami Spółki, a objęci nim byli kierownicy oraz wybitni pracownicy Spółki, w szczególności dziennikarze.

Zobacz więcej    

Dokumenty spółki

STATUT AGORA S.A.

PROSPEKT AGORA S.A.  (Plik .zip, 70MB)

PODSTAWOWE DANE FINANSOWE

 

Audytor/biegły rewident

Zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym biegły rewident nie może wykonywać czynności rewizji finansowej w tej samej spółce publicznej w okresie dłuższym niż pięć lat (art. 134 ustawy o biegłych rewidentach).

Czytaj więcej    

NEWSLETTER

Każdego dnia dzieje się u nas coś nowego.
Chętnie o tym opowiemy.

Wybierz :

Podanie adresu e-mail oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje na temat działalności Agory S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Agora w interesującym Panią/Pana obszarze. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie (00-732), ul. Czerska 8/10. Będą one przetwarzane w celu dostarczania zamówionego newslettera, a także w celach statystycznych i analitycznych administratora. Zgodę można wycofać w każdym czasie poprzez kontakt z iod@agora.pl, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Wycofując zgodę na otrzymywanie newslettera, rezygnuje Pani/Pan z otrzymywania wszystkich newsletterów korporacyjnych dotyczących działalności Agory S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Agora. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w szczególności praw przysługujących osobom, których dane przetwarzamy, znajduje się w Polityce prywatności serwisu Agora.pl oraz w naszej Polityce transparentności.