Agora S.A. - Polska spółka medialna
ZAMKNIęCIE
Tool-1

Z ostatniej chwili


WYNIKI FINANSOWE GRUPY AGORA  W 3. KWARTALE 2023 R.

AGORA, STRONA GłóWNA, NAJNOWSZA AKTUALNOść (TOOLBAR)

WYNIKI FINANSOWE GRUPY AGORA W 3. KWARTALE 2023 R.

więcej
Tool-3
0

Schowek

(
0
)
Notowania

Notowania

Spółka

AGO

Kurs akcji [PLN]

10,90 zł

Zmiana[PLN]

1,87%

Do pobrania

Tool-7

Dane spółki

AGORA S.A.
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa

AGO 1,87%
mWIG40 0,91%
WIG-MEDIA 0,54%

Regon: 11559486
Numer KRS: 59944
NIP: 526-030-56-44

Tool-4

12 sierpnia 2022 / 07:25

WYNIKI FINANSOWE GRUPY AGORA W 2. KWARTALE 2022 R.

WYNIKI FINANSOWE GRUPY AGORA  W 2. KWARTALE 2022 R.

Grupa Agora zamknęła 2. kwartał 2022 r. z istotną poprawą wyników operacyjnych, którą zapewniły o 1/3 wyższe przychody odnotowane w niemal wszystkich biznesach. Dla intensywnie odbudowującej się po pandemii działalności kinowej był to najlepszy pod względem wpływów 2. kwartał w historii firmy. Przychody reklamowe Grupy Agora rosły szybciej niż rynkowe wydatki na promocję produktów i usług, zwłaszcza w wyprzedzających rynek segmentach Reklama Zewnętrzna i Radio.

Przez ostatnich kilka miesięcy dobrze wykorzystaliśmy brak obostrzeń w działalności gospodarczej do pracy nad odbudową wyników Grupy Agora. Wpływy Heliosa powróciły do poziomów sprzed wybuchu pandemii, a nasze przychody reklamowe, czyli największe źródło przychodów Grupy, kolejny kwartał z rzędu rosły szybciej niż na rynku. Cały czas zwiększamy też wpływy z e-commerce, zwłaszcza z subskrypcji treści – mówi Bartosz Hojka, prezes zarządu Agory. Wyzwaniami na nadchodzące miesiące będą na pewno pogorszająca się koniunktura gospodarcza oraz lawinowy wzrost kosztów i - oby nie -  kolejna fala pandemii. Naszym priorytetem pozostają jak najskuteczniejsze mierzenie się z nimi i dalsza odbudowa rezultatów finansowych.

W 2. kwartale 2022 r. całkowite przychody Grupy Agora wyniosły 261,8 mln zł i były o niemal 30% wyższe niż przed rokiem. Dzięki stopniowemu znoszeniu pandemicznych obostrzeń i aktywizacji kolejnych gałęzi gospodarki wzrosła większość kategorii wpływów Grupy, a zwłaszcza przychody z działalności kinowej odnotowane w związku z odbudową frekwencji i brakiem restrykcji dotyczących funkcjonowania kin. W rezultacie przychody ze sprzedaży biletów do kin sieci Helios wzrosły do prawie 40,0 mln zł, czyli o niemal 140%, a ze sprzedaży barowej były ponad czterokrotnie większe, sięgając 23,0 mln zł. Co istotne, tak definiowany poziom wpływów z działalności kinowej był wyższy nie tylko w stosunku do 2. kwartału 2021 r., a również do 2. kw. 2019 r. W omawianym okresie w kinach Helios sprzedano blisko 2,1 mln biletów – o ponad 132% więcej niż przed rokiem i zaledwie 1,5% mniej niż w trzy lata temu. Łączna liczba wejściówek sprzedanych w polskich kinach między kwietniem a czerwcem 2022 r. wyniosła blisko 9 mln, co oznaczało wzrost o ponad 150% w stosunku do tego samego okresu 2021 r.1. Należy jednak pamiętać, że kina w 2021 r. były zamknięte na mocy decyzji administracyjnej aż do 20 maja, a później funkcjonowały z limitem sprzedaży miejsc na sali2.  

Wpływy ze sprzedaży usług reklamowych w Grupie Agora zwiększyły się w 2. kwartale 2022 r. o prawie 10% – do 129,7 mln zł, rosnąc w większości segmentów biznesowych. Wynikało to z powrotu wielu przedsiębiorców do aktywności reklamowej, co zaowocowało wzrostem łącznej wartości wydatków na reklamę w Polsce w omawianym okresie o 4,5%3. Co ważne, poziom tych wpływów w Grupie odnotował dwa razy wyższy wzrost niż rynkowy. Segmentem, w którym przychody z reklam zwiększyły się najbardziej – o niemal 47% i który najmocniej przyczynił się do wzrostu tej kategorii w rachunku całej Grupy, była Reklama Zewnętrzna. Istotnie wyższe były też wpływy reklamowe w kinach i działalności radiowej, a także – nieznacznie – w segmencie Prasa. Warto też zauważyć, że ta kategoria przychodów w segmentach Reklama Zewnętrzna i Radio rosła szybciej niż na rynku. Jedynie Internet Agory odnotował niższe przychody reklamowe, głównie w związku z ich spadkiem w spółce Yieldbird, która zmienia swój profil działalności i rozwija nowe produkty dla klientów. Udział przychodów cyfrowych i internetowych w całkowitych wpływach Grupy Agora z reklam stanowił prawie 40%, czyli mniej niż przed rokiem – przede wszystkim z uwagi na istotny wzrost wpływów z kampanii na nośnikach reklamy zewnętrznej i w kinach.

O ponad połowę zwiększyły się w omawianym okresie przychody Grupy Agora z działalności gastronomicznej i filmowej. W przypadku tej pierwszej miało to związek z wyższymi wpływami z działalności spółki Step Inside, z sukcesem rozwijającej już 12 lokali pod marką Pasibus, przy braku obostrzeń w funkcjonowaniu restauracji, zaś w drugiej łączyło się z możliwością wprowadzania na duże ekrany nowych produkcji po ubiegłorocznym zamknięciu kin oraz ze wzrostem frekwencji. Co ciekawe, NEXT FILM, czyli spółka z grupy Helios zajmująca się produkcją i dystrybucją filmową odnotowała też kolejne sukcesy swoich tytułów udostępnianych w innych kanałach – film „Za duży na bajki” w reżyserii Kristoffera Rusa, czyli marcowa premiera NEXT FILMu, był w lipcu 2022 r. w TOP10 najchętniej oglądanych propozycji serwisu Netflix w 38 krajach. Grupa Agora odnotowała też wzrost przychodów z pozostałej sprzedaży, przede wszystkim z uwagi na wyższe wpływy z działalności poligraficznej.

Jedyną pozycją przychodów ze spadkiem wartości w 2. kwartale 2022 r. była sprzedaży wydawnictw, która zmniejszyła się o niemal 7%. Rzutowały na to niższe wpływy Wydawnictwa Agora i ze sprzedaży Gazety Wyborczej, choć wpływy z prenumeraty cyfrowej dziennika wzrosły o ponad 10%. Liczba aktywnych subskrypcji treści Wyborcza.pl na koniec czerwca 2022 r. sięgnęła blisko 296 tys. – to o prawie 15% więcej niż w ub.r. Udział przychodów cyfrowych w całkowitych wpływach ze sprzedaży wydawnictw Grupy wyniósł 41%, rosnąc o przeszło 10pkt%. Dodatkowo, warto zwrócić uwagę, iż Grupa Agora oprócz sprzedaży wydawnictw oferuje w formie cyfrowej także inne treści m.in. podcasty, a cała cyfrowa sprzedaż treści dynamicznie rośnie – jej udział wzrósł w okresie kwiecień-czerwiec 2022 r. do blisko 42%. Liczba sprzedanych subskrypcji Premium TOK FM na koniec 1. półrocza 2022 r. wyniosła 27,6 tys. i była wyższa o przeszło 9% niż przed rokiem.

Koszty operacyjne netto Grupy Agora wzrosły w 2. kwartale 2022 r. o ponad 19% do 273,6 mln zł. Rzutowało na to przede wszystkim zwiększenie wydatków operacyjnych w segmencie Film i Książka, powiązane m.in. ze wzrostem wpływów. Koszty rosły też w pozostałych obszarach biznesowych Grupy poza Internetem. Największą pozycję stanowiły nakłady na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników wyższe o niecałe 20%. To efekt zwiększenia zatrudnienia we wszystkich obszarach działalności – na koniec czerwca 2022 r. wyniosło ono 2 375 etatów i było wyższe o 88 etatów niż w 2021 r., a także podwyżki wynagrodzeń oraz innych działań na rzecz pracowników podjętych przez zarząd Agory. Grupa odnotowała też zwiększenie kosztów w pozostałych kategoriach wydatków oprócz amortyzacji, co było związane z większą skalą działalności jej biznesów w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r.

Dzięki intensywnej pracy nad wzrostem wpływów, głównie z działalności kin i z reklamy, w 2. kwartale 2022 r. Grupa Agora poprawiła rezultaty operacyjne – osiągnęła zysk na poziomie EBITDA w wysokości 26,1 mln zł i zmniejszyła stratę na poziomie EBIT do 11,8 mln zł. Strata netto Grupy wyniosła 17,6 mln zł, a strata netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej stanowiła 16,0 mln zł4.

W okresie kwiecień-czerwiec 2022 r. wartość wydatków na reklamę w Polsce wzrosła o 4,5% w stosunku do 2. kw. ub.r. Wartość ta była wyższa również w porównaniu z 2. kw. 2019 r. o ponad 7%. Pomimo tego, po przeprowadzonej analizie dostępnych danych i obserwacji trendów rynkowych, Agora postanowiła utrzymać swoje szacunki dynamiki wydatków na reklamę w Polsce w 2022 r. na niezmienionym poziomie – około 3,0-6,0%, ze względu na dużą niepewność odnośnie skali możliwego spowolnienia gospodarczego w kraju w nadchodzących okresach. Jedynie w przypadku reklamy zewnętrznej oraz kin spółka zdecydowała się podnieść swoje oczekiwania co do całorocznego tempa wzrostu wartości wydatków reklamowych w tych mediach ze względu na istotnie szybszą niż szacowana dynamikę ich odbudowy w 1. poł. 2022 r. Poprzednie szacunki zakładały wzrost wydatków na kampanie realizowane na nośnikach reklamy zewnętrznej w przedziale między 15,0% a 18,0% – obecnie spółka szacuje, że w 2022 r. może on kształtować się na poziomie 20,0-25,0%. Wzrost ten dodatkowo będą wspierać wydarzenia sportowe odbywające się w 2. poł. 2022 r., które tradycyjnie powodują większą aktywność reklamodawców na nośnikach reklamy zewnętrznej. Dla reklamy kinowej szacunki zakładały wzrost wydatków między 75,0% a 85,0%. Spółka szacuje jednak, że w 2022 r. mogą one zwiększyć się o 80,0-90,0%, o ile kina będą nadal normalnie funkcjonowały w 2. poł. 2022 r.

Dla Zarządu spółki kluczowym projektem na 2022 r. pozostaje bezpieczne przeprowadzenie Grupy przez okres spowolnienia gospodarczego oraz praca nad strategią rozwoju całej Grupy Agora na lata 2023 – 2027. Trwa analiza potencjału rozwojowego organizacji, portfela jej biznesów oraz otoczenia rynkowego, która ma zostać sfinalizowana jeszcze w tym roku.

Źródło danych: skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Agora wg MSSF za 2. kw. i 1. poł. 2022 r.

 

Przypisy:

1 Frekwencja w kinach: dane szacunkowe Helios S.A. – od listopada 2019 r. dystrybutor UIP nie raportuje danych o frekwencji na swoich filmach w Polsce.

2  Limity sprzedaży miejsc w salach kinowych nie obowiązywały w przypadku osób zaszczepionych.

3 Rynek reklamy – szacunki Agory (prasa na podstawie Kantar Media oraz monitoringu Agory, radio na podstawie Kantar Media), IGRZ (reklama zewnętrzna, od stycznia 2014 r. liczba podmiotów raportujących przychody do IGRZ uległa zmniejszeniu), a także wstępnych danych Publicis Media (TV, kino, internet).

4 W ujęciu bez uwzględniania wpływu standardu MSSF 16 w 2. kwartale 2022 r. Grupa Agora odnotowała zysk na poziomie EBITDA w wysokości 4,2 mln zł oraz stratę na poziomie EBIT w kwocie 17,0 mln zł.

Powrót

NEWSLETTER

Każdego dnia dzieje się u nas coś nowego.
Chętnie o tym opowiemy.

Wybierz :

Podanie adresu e-mail oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje na temat działalności Agory S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Agora w interesującym Panią/Pana obszarze. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie (00-732), ul. Czerska 8/10. Będą one przetwarzane w celu dostarczania zamówionego newslettera, a także w celach statystycznych i analitycznych administratora. Zgodę można wycofać w każdym czasie poprzez kontakt z iod@agora.pl, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Wycofując zgodę na otrzymywanie newslettera, rezygnuje Pani/Pan z otrzymywania wszystkich newsletterów korporacyjnych dotyczących działalności Agory S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Agora. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w szczególności praw przysługujących osobom, których dane przetwarzamy, znajduje się w Polityce prywatności serwisu Agora.pl oraz w naszej Polityce transparentności.