Agora S.A. - Polska spółka medialna
ZAMKNIęCIE
Tool-1

Z ostatniej chwili


Światowy Kongres Mediów Informacyjnych WAN-IFRA w 2025 r. zawita do Krakowa

AGORA, STRONA GłóWNA, NAJNOWSZA AKTUALNOść (TOOLBAR)

Światowy Kongres Mediów Informacyjnych WAN-IFRA w 2025 r. zawita do Krakowa

więcej
Tool-3
0

Schowek

(
0
)
Notowania

Notowania

Spółka

AGO

Kurs akcji [PLN]

10,84 zł

Zmiana[PLN]

0%

Do pobrania

Tool-7

Dane spółki

AGORA S.A.
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa

AGO 0%
mWIG40 0%
WIG-MEDIA 0%

Regon: 11559486
Numer KRS: 59944
NIP: 526-030-56-44

Tool-4

20 czerwca 2014 / 18:47

18/2014 Projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ Agora S.A. oraz informacja o wycofaniu projektu uchwały zgłoszone przez uprawnionego akcjonariusza

Komunikat giełdowy

Pobierz PDF

Agora S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 20 czerwca 2014 roku otrzymała od uprawnionego akcjonariusza - Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. działającego w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU "Złota Jesień" ("PTE PZU") - informacje dotyczące:

- wycofania projektu uchwały w sprawie przeznaczenia części środków zgromadzonych w kapitale zapasowym Spółki do podziału między akcjonariuszy w pkt 11 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Agora S.A. zwołanego na dzień 24 czerwca 2014r.,

- zgłoszenia propozycji uchwały w sprawie uchwalenia skupu akcji własnych w pkt. 8 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Agora S.A. zwołanego na dzień 24 czerwca 2014r.

- zgłoszenia propozycji uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na pokrycie wydatków na skup akcji własnych w pkt. 9 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Agora S.A. zwołanego na dzień 24 czerwca 2014r.,UCHWAŁA nr 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agora S.A. z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia skupu akcji własnych


§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia w trybie art. 362 § 1pkt 5 i pkt 8 Kodeksu spółek handlowych na warunkach określonych w niniejszej uchwale (dalej ,Program").

§2

1. Programem są objęte wszystkie akcje Spółki, tj. (i) akcje na okaziciela Spółki notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz (ii) akcje imienne Spółki.

2. Nabycie akcji w ramach Programu nie może spowodować obniżenia aktywów netto Spółki poniżej wysokości kapitału zakładowego powiększonego o kapitały, których Spółka nie może wypłacać zgodnie z ustawą lub Statutem.

3. W ramach realizacji Programu Spółka może nabyć nie więcej niż 3 638 380 (słownie: trzy miliony sześćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji stanowiących nie więcej niż 10% kapitału zakładowego Spółki na dzień podjęcia uchwały, z czego 3 271 960 (słownie: trzy miliony dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji na okaziciela oraz 366 420 (słownie: trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji imiennych.

4. Cena minimalna nabycia akcji Spółki w ramach Programu nie może być niższa niż 12 PLN (słownie: dwanaście złotych) za jedną akcję. Cena maksymalna nabycia akcji Spółki w ramach Programu nie może być wyższa niż 16 PLN (słownie: szesnaście złotych) za jedną akcję.

5. Akcje Spółki będą nabywane w drodze oferty (jednej lub dwóch) skierowanej do wszystkich akcjonariuszy Spółki. Pierwsza oferta zostanie ogłoszona nie później niż do 29 sierpnia 2014, druga nie później niż do 30 czerwca 2015. Transakcje pakietowe oraz transakcje zawierane poza rynkiem regulowanym są dozwolone w ramach realizacji Programu.

6. W przypadku, gdy łączna liczba akcji Spółki objętych ofertami sprzedaży złożonymi przez akcjonariuszy będzie wyższa niż liczba akcji, którą Spółka zamierza nabyć w ramach danej oferty, Spółka dokona proporcjonalnej redukcji liczby akcji objętych ofertami sprzedaży.

7. Upoważnienie do realizacji Programu zostaje udzielone Zarządowi maksymalnie na okres do 30 czerwca 2015 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na realizację Programu, określonych w § 2 Uchwały nr  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agora SA z dnia 24 czerwca 2014 w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na pokrycie wydatków na skup akcji własnych.

8. Zarząd upoważniony jest do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały.

§3

Po zakończeniu Programu Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie w celu podjęcia uchwały w przedmiocie umorzenia akcji nabytych w ramach Programu.

§4

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agora S.A.z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na pokrycie wydatków na skupu akcji własnych


§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala utworzenie celowego funduszu rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych w celu umorzenia.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wydziela z kapitału zapasowego kwotę 50 937 380 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych) pochodzących z zysku skumulowanego z lat ubiegłych i postanawia o jej przekazaniu na wyżej wymieniony fundusz rezerwowy na nabycie akcji własnych, z przeznaczeniem na sfinansowanie łącznej ceny nabycia akcji własnych.

§3

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Powrót

NEWSLETTER

Każdego dnia dzieje się u nas coś nowego.
Chętnie o tym opowiemy.

Wybierz :

Podanie adresu e-mail oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje na temat działalności Agory S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Agora w interesującym Panią/Pana obszarze. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie (00-732), ul. Czerska 8/10. Będą one przetwarzane w celu dostarczania zamówionego newslettera, a także w celach statystycznych i analitycznych administratora. Zgodę można wycofać w każdym czasie poprzez kontakt z iod@agora.pl, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Wycofując zgodę na otrzymywanie newslettera, rezygnuje Pani/Pan z otrzymywania wszystkich newsletterów korporacyjnych dotyczących działalności Agory S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Agora. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w szczególności praw przysługujących osobom, których dane przetwarzamy, znajduje się w Polityce prywatności serwisu Agora.pl oraz w naszej Polityce transparentności.