Agora S.A. - Polska spółka medialna
ZAMKNIęCIE
Tool-1

Z ostatniej chwili


WYNIKI FINANSOWE GRUPY AGORA  W 3. KWARTALE 2023 R.

AGORA, STRONA GłóWNA, NAJNOWSZA AKTUALNOść (TOOLBAR)

WYNIKI FINANSOWE GRUPY AGORA W 3. KWARTALE 2023 R.

więcej
Tool-3
0

Schowek

(
0
)
Notowania

Notowania

Spółka

AGO

Kurs akcji [PLN]

11,38 zł

Zmiana[PLN]

-0,7%

Do pobrania

Tool-7

Dane spółki

AGORA S.A.
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa

AGO -0,7%
mWIG40 -1,94%
WIG-MEDIA 0,43%

Regon: 11559486
Numer KRS: 59944
NIP: 526-030-56-44

Tool-4

27 maja 2011 / 14:46

Projekty uchwał na WZ w dniu 22 czerwca 2011 r.

Komunikat giełdowy

Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje projekty uchwał, które Zarząd zamierza przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki ("Walne Zgromadzenie") zwołanemu na dzień 22 czerwca 2011 r. na godzinę 11:00 w siedzibie Spółki przy ul. Czerskiej 8/10 w Warszawie.

"Uchwała nr [...]

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana/Panią [...] jako Przewodniczącego/Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agory S.A."

"Uchwała nr [...]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać do komisji skrutacyjnej Pana/Panią [...] i Pana/Panią [...]."

"Uchwała nr [...]

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010."

"Uchwała nr [...]

Stosownie do przepisów art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 55 i art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące Spółkę i jednostki od niej zależne lub stowarzyszone oraz sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2010."

"Uchwała nr [...]

Stosownie do treści art. 395 § 2 pkt 2 w związku z art. 348 Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 ust. 1 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2010 wynoszący 63 973 165,55 złotych (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć i 55/100) w ten sposób, że kwota 25.468.693 złotych (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy)zostaje przeznaczona do podziału wśród akcjonariuszy Spółki poprzez wypłatę dywidendy, a pozostała część 38.504.472,55 złotych (słownie: trzydzieści osiem milionów pięćset cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt dwa i 55/100) zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy.

2. Dywidenda wynosi 0,50 złotych (słownie: pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję Spółki.

3. Do dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje Spółki w dniu 15 lipca 2011 roku.

4. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 3 sierpnia 2011 roku."Uzasadnienie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010

W dniu 12 maja 2011 roku Zarząd Spółki przedstawił rekomendację dotyczącą podziału zysku netto Agory S.A. za rok obrotowy 2010 biorąc pod uwagę wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę. Zaproponowany sposób podziału zysku uzyskał pozytywną opinię Rady Nadzorczej, jest zgodny z polityką dywidendową Spółki ogłoszoną w dniu 14 lutego 2005 roku i wynika z analizy sytuacji finansowej Spółki oraz struktury jej bilansu w kontekście realizacji najważniejszych celów na najbliższe lata, w tym dalszych działań rozwojowych.

"Uchwała nr [...]Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Piotrowi Niemczyckiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010."

"Uchwała nr [...]

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Zbigniewowi Bąkowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010."

"Uchwała nr [...]

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Józefackiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010."

"Uchwała nr [...]

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Kossakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010."

"Uchwała nr [...]

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Szlęzakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010."

"Uchwała nr [...]

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Sielickiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010."

"Uchwała nr [...]

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi S. Sikorze z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010."

"Uchwała nr [...]

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Hejce z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010."

"Uchwała nr [...]

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Wandzie Rapaczynski z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010."

"Uchwała nr [...]

Stosownie do art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia dokonać następującej zmiany w treści statutu Spółki:

1) Paragraf 5 ustęp 1 statutu Spółki w brzmieniu:

"§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) wydawanie gazet (58.13.Z);

2) wydawanie książek (58.11.Z);

3) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (58.12.Z);

4) produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (32.99.Z);

5) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z);

6) pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z);

7) drukowanie gazet (18.11.Z);

8) produkcja artykułów piśmiennych (17.23.Z);

9) pozostałe drukowanie (18.12.Z);

10) działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (18.13.Z);

11) działalność agencji reklamowych (73.11.Z);

12) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12.A);

13) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B);

14) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C); 15) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D);

16) działalność związaną z produkcją filmów, nagrań, wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z);

17) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z);

18) nadawanie programów radiofonicznych (60.10.Z);

19) nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (60.20.Z);

20) działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (59.12.Z);

21) działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.13.Z);

22) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z);

23) naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (95.12.Z);

24) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z);

25) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z);

26) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z);

27) działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (58.21.Z);

28) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z);

29) działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z);

30) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.z);

31) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z);

32) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z);

33) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (61.20.Z);

34) działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (61.30.Z);

35) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z);

36) badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z);

37) działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z);

38) sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.61.Z);

39) sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.62.Z); 40) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z);

41) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z);

42) działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (92.00.Z);

43) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (79.90.C);

44) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z);

45) działalność klubów sportowych (93.12.Z);

46) pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z);

47) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z);

48) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z);

49) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z);

50) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z);

51) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (82.91.Z);

52) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z);

53) działalność holdingów finansowych (64.20.Z);

54) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z);

55) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z);

56) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z);

57) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z);

58) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z);

59) działalność wspomagająca edukację (85.60.Z);

60) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z);

61) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.22.Z);

62) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z);

63) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z);

64) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z);

65) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z);

66) pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z);

67) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z);

68) działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (64.30.Z);

69) działalność agencji informacyjnych (63.91.Z);

70) działalność fotograficzna (74.20.Z);

71) artystyczna i literacka działalność twórcza (90.03.Z);

72) działalność portali internetowych (63.12.Z);

73) działalność archiwów (91.01.B);

74) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (46.18.Z);

75) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (46.19.Z);

76) prowadzenie restauracji i innych stałych placówek gastronomicznych (56.10.A);

77) prowadzenie ruchomych placówek gastronomicznych (56.10.B).otrzymuje nowe, następujące brzmienie:"§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) wydawanie gazet (58.13.Z);

2) wydawanie książek (58.11.Z);

3) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (58.12.Z);

4) produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (32.99.Z);

5) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z);

6) pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z);

7) drukowanie gazet (18.11.Z);

8) produkcja artykułów piśmiennych (17.23.Z);

9) pozostałe drukowanie (18.12.Z);

10) działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (18.13.Z);

11) działalność agencji reklamowych (73.11.Z);

12) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12.A);

13) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B);

14) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C); 15) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D);

16) działalność związaną z produkcją filmów, nagrań, wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z);

17) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z);

18) nadawanie programów radiofonicznych (60.10.Z);

19) nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (60.20.Z);

20) działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (59.12.Z);

21) działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.13.Z);

22) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z);

23) naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (95.12.Z);

24) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z);

25) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z);

26) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z);

27) działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (58.21.Z);

28) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z);

29) działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z);

30) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.z);

31) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z);

32) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z);

33) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (61.20.Z);

34) działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (61.30.Z);

35) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z);

36) badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z);

37) działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z);

38) sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.61.Z);

39) sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.62.Z); 40) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z);

41) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z);

42) działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (92.00.Z);

43) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (79.90.C);

44) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z);

45) działalność klubów sportowych (93.12.Z);

46) pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z);

47) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z);

48) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z);

49) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z);

50) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z);

51) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (82.91.Z);

52) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z);

53) działalność holdingów finansowych (64.20.Z);

54) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z);

55) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z);

56) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z);

57) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z);

58) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z);

59) działalność wspomagająca edukację (85.60.Z);

60) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z);

61) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.22.Z);

62) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z);

63) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z);

64) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z);

65) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z);

66) pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z);

67) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z);

68) działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (64.30.Z);

69) działalność agencji informacyjnych (63.91.Z);

70) działalność fotograficzna (74.20.Z);

71) artystyczna i literacka działalność twórcza (90.03.Z);

72) działalność portali internetowych (63.12.Z);

73) działalność archiwów (91.01.B);

74) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (46.18.Z);

75) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (46.19.Z);

76) prowadzenie restauracji i innych stałych placówek gastronomicznych (56.10.A);

77) prowadzenie ruchomych placówek gastronomicznych (56.10.B);

78) wytwarzanie gotowych posiłków i dań (10.85.Z);

79) produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (10.89.Z);

80) introligatorstwo i podobne usługi (18.14.Z);

81) reprodukcja zapisanych nośników informacji (18.20.Z);

82) naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z);

83) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z);

84) naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego (33.17.Z);

85) naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (33.19.Z);

86) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z);

87) sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (45.11.Z);

88) sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.19.Z);

89) sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.32.Z);

90) sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich (45.40.Z);

91) działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych (46.13.Z);

92) działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (4.14.Z);

93) działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych (46.15.Z);

94) działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych (46.16.Z);

95) działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (46.17.Z);

96) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (47.11.Z);

97) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z);

98) sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.29.Z);

99) sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.41.Z);

100) sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.42.Z);

101) sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.43.Z);

102) sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.51.Z);

103) sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.52.Z);

104) sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.53.Z);

105) sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.54.Z);

106) sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.59.Z);

107) sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.63.Z);

108) sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.64.Z);

109) sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.65.Z);

110) sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.71.Z);

111) sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.72.Z);

112) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.73.Z);

113) sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.74.Z);

114) sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.75.Z);

115) sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.76.Z);

116) sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.77.Z);

117) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z);

118) sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.79.Z);

119) sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach (47.81.Z);

120) sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach (47.82.Z);

121) sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (47.89.Z);

122) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B);

123) przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (56.21.Z);

124) pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z);

125) przygotowywanie i podawanie napojów (56.30.Z);

126) działalność związana z projekcją filmów (59.14.Z);

127) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (66.19.Z);

128) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z);

129) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z);

130) działalność agencji pracy tymczasowej (78.20.Z);

131) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.30.Z);

132) działalność agentów turystycznych (79.11.A);

133) działalność pośredników turystycznych (79.11.B);

134) działalność organizatorów turystyki (79.12.Z);

135) działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (79.90.A);

136) działalność w zakresie informacji turystycznej (79.90.B);

137) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z);

138) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z);

139) działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z);

140) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z);

141) działalność związana z pakowaniem (82.92.Z);

142) pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z);

143) pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (85.53.Z);

144) nauka języków obcych (85.59.A);

145) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B);

146) działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z);

147) działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z);

148) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z);

149) działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (96.04.Z);

150) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z).Uzasadnienie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki Proponowane zmiany w statucie Spółki wynikają m.in. z konieczności dostosowania statutu Spółki (§ 5 ust. 1) do dynamicznie rozwijającego się internetu i możliwej działalności Spółki również w tych obszarach."Uchwała nr [...]

§ 1

Stosownie do treści art. 430 Kodeksu spółek handlowych i art. 9 ust. 4 Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, Walne Zgromadzenie niniejszym ustala tekst jednolity statutu Spółki, uwzględniający zmiany dokonane uchwałą nr [...] podjętą na niniejszym Walnym Zgromadzeniu: Statut Agory Spółki Akcyjnej§ 1 Firma spółki brzmi: "AGORA Spółka Akcyjna", dalej zwana "Spółką". § 2 Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą "Agora - Gazeta", Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru handlowego pod Nr RHB 25478, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy. § 3 Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa. § 4 1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 2. Na obszarze swojego działania Spółka może powoływać oddziały i inne jednostki organizacyjne, oraz tworzyć spółki i przystępować do spółek już istniejących, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych. § 5 1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) wydawanie gazet (58.13.Z);

2) wydawanie książek (58.11.Z);

3) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (58.12.Z);

4) produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (32.99.Z);

5) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z);

6) pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z);

7) drukowanie gazet (18.11.Z);

8) produkcja artykułów piśmiennych (17.23.Z);

9) pozostałe drukowanie (18.12.Z);

10) działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (18.13.Z);

11) działalność agencji reklamowych (73.11.Z);

12) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12.A);

13) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B);

14) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C); 15) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D);

16) działalność związaną z produkcją filmów, nagrań, wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z);

17) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z);

18) nadawanie programów radiofonicznych (60.10.Z);

19) nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (60.20.Z);

20) działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (59.12.Z);

21) działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.13.Z);

22) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z);

23) naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (95.12.Z);

24) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z);

25) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z);

26) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z);

27) działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (58.21.Z);

28) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z);

29) działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z);

30) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.z);

31) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z);

32) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z);

33) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (61.20.Z);

34) działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (61.30.Z);

35) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z);

36) badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z);

37) działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z);

38) sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.61.Z);

39) sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.62.Z); 40) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z);

41) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z);

42) działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (92.00.Z);

43) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (79.90.C);

44) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z);

45) działalność klubów sportowych (93.12.Z);

46) pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z);

47) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z);

48) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z);

49) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z);

50) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z);

51) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (82.91.Z);

52) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z);

53) działalność holdingów finansowych (64.20.Z);

54) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z);

55) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z);

56) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z);

57) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z);

58) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z);

59) działalność wspomagająca edukację (85.60.Z);

60) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z);

61) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.22.Z);

62) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z);

63) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z);

64) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z);

65) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z);

66) pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z);

67) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z);

68) działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (64.30.Z);

69) działalność agencji informacyjnych (63.91.Z);

70) działalność fotograficzna (74.20.Z);

71) artystyczna i literacka działalność twórcza (90.03.Z);

72) działalność portali internetowych (63.12.Z);

73) działalność archiwów (91.01.B);

74) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (46.18.Z);

75) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (46.19.Z);

76) prowadzenie restauracji i innych stałych placówek gastronomicznych (56.10.A);

77) prowadzenie ruchomych placówek gastronomicznych (56.10.B);

78) wytwarzanie gotowych posiłków i dań (10.85.Z);

79) produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (10.89.Z);

80) introligatorstwo i podobne usługi (18.14.Z);

81) reprodukcja zapisanych nośników informacji (18.20.Z);

82) naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z);

83) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z);

84) naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego (33.17.Z);

85) naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (33.19.Z);

86) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z);

87) sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (45.11.Z);

88) sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.19.Z);

89) sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.32.Z);

90) sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich (45.40.Z);

91) działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych (46.13.Z);

92) działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (4.14.Z);

93) działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych (46.15.Z);

94) działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych (46.16.Z);

95) działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (46.17.Z);

96) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (47.11.Z);

97) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z);

98) sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.29.Z);

99) sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.41.Z);

100) sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.42.Z);

101) sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.43.Z);

102) sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.51.Z);

103) sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.52.Z);

104) sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.53.Z);

105) sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.54.Z);

106) sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.59.Z);

107) sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.63.Z);

108) sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.64.Z);

109) sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.65.Z);

110) sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.71.Z);

111) sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.72.Z);

112) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.73.Z);

113) sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.74.Z);

114) sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.75.Z);

115) sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.76.Z);

116) sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.77.Z);

117) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z);

118) sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.79.Z);

119) sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach (47.81.Z);

120) sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach (47.82.Z);

121) sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (47.89.Z);

122) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B);

123) przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (56.21.Z);

124) pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z);

125) przygotowywanie i podawanie napojów (56.30.Z);

126) działalność związana z projekcją filmów (59.14.Z);

127) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (66.19.Z);

128) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z);

129) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z);

130) działalność agencji pracy tymczasowej (78.20.Z);

131) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.30.Z);

132) działalność agentów turystycznych (79.11.A);

133) działalność pośredników turystycznych (79.11.B);

134) działalność organizatorów turystyki (79.12.Z);

135) działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (79.90.A);

136) działalność w zakresie informacji turystycznej (79.90.B);

137) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z);

138) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z);

139) działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z);

140) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z);

141) działalność związana z pakowaniem (82.92.Z);

142) pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z);

143) pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (85.53.Z);

144) nauka języków obcych (85.59.A);

145) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B);

146) działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z);

147) działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z);

148) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z);

149) działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (96.04.Z);

150) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z). 2. Działalność określona w ustępie poprzedzającym może być prowadzona na rachunek własny lub w pośrednictwie, także w kooperacji z przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi.§ 6 Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji od tych akcjonariuszy, którzy nie godzą się na taką zmianę.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI. AKCJE. KAPITAŁ DOCELOWY.

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.937.386,00 (słownie: pięćdziesiąt milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć) złotych i dzieli się na 50.937.386 (słownie: pięćdziesiąt milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, na które składa się 4.281.600 (słownie: cztery miliony dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 46.655.786 (słownie: czterdzieści sześć milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych serii B i D, imiennych oraz na okaziciela. Od dnia powstania Spółki zostały przez nią wyemitowane następujące akcje: a) 4.281.600 (słownie: cztery miliony dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset) akcji imiennych serii A o numerach od Nr A 0 000 001 do Nr A 4 281 600, b) 39.108.900 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów sto osiem tysięcy dziewięćset) akcji imiennych serii B o numerach od Nr B 00 000 001 do Nr B 39 108 900, c) 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii C o numerach od Nr C 000 001 do Nr C 750 000, d) 2.267.025 (słownie: dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia pięć) akcji imiennych serii D o numerach od Nr D 000 000 001 do Nr D 2 267 025, e) 9.000.000 (słownie: dziewięć milionów) akcji na okaziciela serii E o numerach od Nr E 0 000 001 do Nr E 9 000 000, f) 1.350.000 (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F o numerach od Nr F 0 000 001 do Nr F 1 350 000. 2. Akcje wymienione w ustępie pierwszym lit. a) - c) niniejszego paragrafu zostały objęte przez wspólników w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, o którym mowa w § 2 statutu. 3. Akcje serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że każda z nich uprawnia do pięciu głosów na Walnym Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem postanowień § 17. 4. Akcjom serii A przysługują także uprzywilejowania określone w § 11 ust. 1 i ust. 3, § 21 ust. 1 lit. a) pkt. (i), § 22 ust.1, § 28 ust. 2, § 30 ust. 1 oraz § 31 ust. 1.

§ 8

1. Zarząd Spółki jest upoważniony przez okres do dnia 30 czerwca 2007 roku do dokonania jednego albo więcej podwyższeń kapitału zakładowego o łączną kwotę nie większą niż 42.568.143 (czterdzieści dwa miliony pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto czterdzieści trzy) złotych (kapitał docelowy). 2. Uchwały Zarządu w sprawie wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej. 3. Z zastrzeżeniem ust. 4 w granicach kapitału docelowego Zarząd jest uprawniony do wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru akcji za zgodą Rady Nadzorczej. 4. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 3 Zarządowi nie przysługuje w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji przeznaczonych do zaoferowania: (i) osobom, które wykonują lub wykonywały pracę na rzecz Spółki lub podmiotów powiązanych kapitałowo lub umownie ze Spółką na podstawie umowy o pracę albo innej umowy, jak umowa zlecenia lub umowa o dzieło w opinii Zarządu uznanej za podobną w skutkach do umowy o pracę lub (ii) podmiotowi, który udostępni objęte przez niego akcje osobom określonym w pkt (i). 5. Podwyższenia kapitału, o których mowa w ust. 1 mogą również następować w drodze emisji warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu nie późniejszym niż wskazany w ust. 1. § 9

Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje.

§ 9a

1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabywania przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

2. Nabycie przez Spółkę akcji w celu umorzenia wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

3 Umorzenie akcji Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem art. 363 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

4. Uchwała, o której mowa w ustępie poprzedzającym określa w szczególności:

1) podstawę prawną umorzenia akcji,

2) wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia,

3) sposób obniżenia kapitału zakładowego.

§ 10

1. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

2. Zamiana akcji imiennych serii A i B na akcje na okaziciela następuje w ciągu 30 dni od złożenia wniosku przez akcjonariusza posiadającego te akcje, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu i § 11 statutu.

3. Z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu, zamiana akcji serii B o numerach od Nr B 000 001 do Nr B 18 865 900 na akcje na okaziciela może nastąpić nie wcześniej niż po upływie poniższych terminów:

a) po 1 lipca 2000 r. może zostać dokonana zamiana na akcje na okaziciela 20% akcji serii B będących w posiadaniu każdego z akcjonariuszy w dniu ich dopuszczenia do publicznego obrotu,

b) po 1 lipca 2001 r. może zostać dokonana zamiana następnych 10% akcji serii B będących w posiadaniu każdego akcjonariusza w dniu ich dopuszczenia do publicznego obrotu (w sumie 30% akcji), a następnie, po 1 lipca każdego kolejnego roku kalendarzowego, liczba akcji serii B każdego akcjonariusza, które będą mogły być zamienione na akcje na okaziciela będzie rosła o 10% ogólnej liczby akcji serii B będących w posiadaniu każdego akcjonariusza w dniu ich dopuszczenia do publicznego obrotu.

4. Zamiana akcji serii B o numerach od Nr B 000 001 do Nr B 18 865 900 na akcje na okaziciela może nastąpić przed upływem terminów określonych w ust. 3 w przypadku:

(i) uzyskania przez akcjonariusza posiadającego akcje serii B o tych numerach uprawnień emerytalnych, o ile osiągnął on wiek 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn,

(ii) uzyskania przez akcjonariusza posiadającego akcje o tych numerach prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego z powodu całkowitej niezdolności do pracy,

(iii) śmierci akcjonariusza posiadającego akcje o tych numerach albo

(iv) nabycia tych akcji przez akcjonariusza posiadającego wszystkie akcje serii A lub inną osobę wskazaną przez Spółkę,

(v) wyrażenia przez Zarząd Spółki zgody na zamianę określonej liczby tych akcji.

4'. Zarząd Spółki może wyrazić zgodę na dokonanie zamiany akcji serii B o numerach od Nr B 000 001 do Nr B 18 865 900 na akcje na okaziciela w przypadku uzyskania przez akcjonariusza posiadającego akcje serii B o tych numerach uprawnień emerytalnych bez osiągnięcia wymaganego wieku o którym mowa w ust. 4 pkt (i) albo w razie osiągnięcia przez akcjonariusza takiego wieku bez uzyskania uprawnień emerytalnych.

5. Zamiana akcji, o których mowa w ust. 4 może nastąpić na wniosek akcjonariusza albo jego spadkobierców poczynając od:

(i) 1 lipca roku, w którym nastąpiło jedno ze zdarzeń określonych w powołanym ustępie, jeżeli miało ono miejsce najpóźniej 1 lipca tego roku albo

(ii) 1 lipca następnego roku, jeżeli zdarzenie takie miało miejsce po dniu wskazanym w pkt. (i) powyżej.

6. Wyłącza się możliwość zamiany akcji imiennych serii D na akcje na okaziciela na wniosek akcjonariusza.

7. Zamiana akcji imiennych serii D na akcje na okaziciela może nastąpić w drodze uchwał Zarządu, wskazujących numery akcji podlegających zamianie oraz termin, w którym zostanie ona dokonana.

7'. Postanowień ust. 3-5 powyżej nie stosuje się w przypadku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji Spółki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. - o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, zwanych dalej "Ustawą o ofercie publicznej", o ile Zarząd w oświadczeniu wydanym po ogłoszeniu wezwania stwierdzi, że uznaje wezwanie za nieprzyjazne.

8. Koszty zamiany akcji ponosić będzie Spółka.

§ 11

1. Zbycie lub zamiana uprzywilejowanych akcji serii A na akcje na okaziciela wymaga pisemnej zgody właścicieli co najmniej 50% uprzywilejowanych akcji serii A wpisanych do księgi akcyjnej w dniu złożenia wniosku o którym mowa w ust. 2.

2. Akcjonariusz zamierzający zbyć lub zamienić uprzywilejowane akcje serii A na akcje na okaziciela jest obowiązany złożyć na ręce Zarządu pisemny wniosek o wyrażenie zgody na zbycie lub zamianę skierowany do wszystkich pozostałych akcjonariuszy posiadających uprzywilejowane akcje serii A, którzy są uprawnieni do wyrażenia zgody.

3. W ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2, Zarząd jest obowiązany doręczyć odpis wniosku każdemu z właścicieli uprzywilejowanych akcji serii A, którzy są uprawnieni do wyrażenia zgody na adres akcjonariusza wpisany w księdze akcyjnej.

4. Jeżeli w ciągu 14 dni od dnia doręczenia przez Zarząd odpisu wniosku, o którym mowa w ust. 2 ostatniemu z akcjonariuszy uprawnionych do wyrażenia zgody akcjonariusz zamierzający zbyć lub zamienić uprzywilejowane akcje serii A na akcje na okaziciela nie otrzyma pisemnych zgód właścicieli ponad 50% uprzywilejowanych akcji serii A, przyjmuje się, że zgoda nie została udzielona.

5. Sprzedaż uprzywilejowanych akcji serii A może być dokonana jedynie za cenę nie wyższą od ich wartości nominalnej.

6. Uchylony

§ 11a

1. Zbycie akcji imiennych serii B o numerach od B 032 731 556 do 033 999 015 lub ich zamiana na akcje na okaziciela wymaga pisemnej zgody udzielonej przez akcjonariuszy posiadających łącznie ponad 50% akcji serii A. Zgoda jest udzielana przez wszystkich takich akcjonariuszy na pisemny wniosek akcjonariusza zamierzającego zbyć akcje.

2. Wniosek o udzielenie zgody powinien być przekazany Zarządowi, który niezwłocznie przekaże ten wniosek akcjonariuszom akcji serii A. Decyzja w sprawie zgody musi być podjęta w terminie dwóch miesięcy od doręczenia wniosku akcjonariusza Zarządowi. Jeżeli decyzja w tym terminie nie zostanie podjęta, przyjmuje się, że zgoda została udzielona.

3. Decyzja odmawiająca udzielenia zgody na zbycie akcji, powinna jednocześnie wskazywać innego nabywcę oraz cenę i termin jej zapłaty, przy czym wskazana cena nie może być niższa od wartości nominalnej akcji lub ceny nabycia zbywanych akcji przez akcjonariusza wnioskującego o zgodę na ich zbycie - w zależności od tego która wartość będzie wyższa. Jako nabywca może być wskazany akcjonariusz akcji serii A. Termin zapłaty ceny określony w decyzji nie może być dłuższy niż dwa miesiące od daty decyzji w sprawie nieudzielenia zgody na zbycie akcji.

4. Decyzja odmawiająca udzielenia zgody na zamianę akcji, o których mowa w ust. 1 na akcje na okaziciela, powinna jednocześnie wskazywać termin, w którym taka zgoda zostanie udzielona.

IV. ORGANIZACJA WŁADZ SPÓŁKI

§ 12 Władzami Spółki są:

1) Walne Zgromadzenie,

2) Rada Nadzorcza,

3) Zarząd.

A. Walne Zgromadzenie.

§ 13

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych, przepisach innych ustaw i statucie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2. 2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 14

Oprócz innych osób wskazanych przepisami Kodeksu spółek handlowych, każdy członek Rady Nadzorczej spełniający warunki określone w paragrafie 20 ust. 4 może żądać zwołania a następnie, jeżeli żądanie nie zostanie spełnione, zwołać Walne Zgromadzenie.

§ 15

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że Kodeks spółek handlowych, przepisy innych ustaw lub statut przewidują inne warunki ich powzięcia.

2. Oprócz spraw określonych w przepisach prawa, bezwzględnej większości 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych wymagają dla swej ważności uchwały w następujących sprawach:

a) połączenia Spółki z innym podmiotem, innych form konsolidacji jakie są lub będą dopuszczone przez przepisy prawa, a także podziału Spółki,

b) ustalania zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej w tym także osobnego wynagrodzenia dla tych członków, którzy zostali delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.

3. Z zastrzeżeniem ust. 4, bezwzględnej większości 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych przy obecności akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 50% kapitału zakładowego Spółki wymagają dla swojej ważności uchwały dotyczące usunięcia spraw spod obrad Walnego Zgromadzenia objętych wcześniej porządkiem dziennym. W przypadku, gdy o usunięcie spraw z porządku dziennego wnosi Zarząd Spółki, uchwała wymaga bezwzględnej większości głosów oddanych.

4. Usunięcie spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na żądanie zgłoszone - na podstawie art. 400 Kodeksu spółek handlowych lub art. 401 Kodeksu spółek handlowych - przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej taką część kapitału zakładowego Spółki, jaka jest wskazana w tych przepisach, wymaga zgody akcjonariusza, który zgłosił takie żą

Powrót

NEWSLETTER

Każdego dnia dzieje się u nas coś nowego.
Chętnie o tym opowiemy.

Wybierz :

Podanie adresu e-mail oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje na temat działalności Agory S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Agora w interesującym Panią/Pana obszarze. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie (00-732), ul. Czerska 8/10. Będą one przetwarzane w celu dostarczania zamówionego newslettera, a także w celach statystycznych i analitycznych administratora. Zgodę można wycofać w każdym czasie poprzez kontakt z iod@agora.pl, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Wycofując zgodę na otrzymywanie newslettera, rezygnuje Pani/Pan z otrzymywania wszystkich newsletterów korporacyjnych dotyczących działalności Agory S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Agora. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w szczególności praw przysługujących osobom, których dane przetwarzamy, znajduje się w Polityce prywatności serwisu Agora.pl oraz w naszej Polityce transparentności.